Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Jo Voetmobiel

De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de cliënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de pedicure laat betalen. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim en ontvangt een 1e betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, ontvangt de cliënt een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 9,50 aan kosten. Indien niet binnen 14 dagen is betaald, is de pedicure gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle incassokosten die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor de rekening van de cliënt.