Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Medisch Pedicure en Voetzorgverlener  Jo voetmobiel te Valkenswaard

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel en een cliënt waarop Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Medisch Pedicure/voetzorgverlener  Praktijk Jo voetmobiel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren volgens de code van de Voetverzorging.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen per: telefonisch   of via de website/ mail / app  of in de praktijk worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail /app geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren, uitgezonderd calamiteiten  zoals ernstig ziekte ,ziekenhuis opnamen of overlijden in familie.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt. Acuut ziekenhuisopname of overlijden.

4. Tarieven en betaling

Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk en in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel.

Medisch Voetzorgverlener Praktijk Jo voetmobiel  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep POZOB of de desbetreffende podotherapeut.

Eigen bijdragen voor niet medische behandeling wordt bij de medisch voetzorgverlener direct per pin of contant betaald.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel. Bij verandering wordt verwacht van de cliënt dat deze worden doorgegeven bij de eerst volgende afspraak. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel  opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist of podotherapeut. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure /Voetzorgverlener Praktijk Jo voetmobiel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en  /of materialen van Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel.

Diefstal wordt door Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel  altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie

Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel.

Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van branche organisatie Provoet.

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Praktijk Jo voetmobiel het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

. In de praktijk geldt een rookverbod

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Praktijk  Jo voetmobiel en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend . Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.